Reklamačný poriadok

Chcem podať reklamáciu / vrátiť tovar


Jednoducho zašlite vyplnený formulár, ktorý nájdete v spodnej časti " Odstúpenie od zmluvy " na  e-mail  info@epracovneodevy.sk  s Vašou požiadavkou - o ostatné sa postaráme 

Ak nám zašlete e-mail pred odoslaním tovaru k nám - zrýchlite tým proces reklamácie - vrátenia alebo výmeny tovaru

Po vrátení  tovaru naspäť k dodávateľovi epracovneodevy.sk  je odrátaná suma z Vašej Fa vo výške  4,90 eur s DPH  /  túto sumu zákazník platí za prepravu spoločnosti GLS, ktorá Vám tovar doručila ešte pred vrátením tovaru /

Predávajúci

Obchodné meno: epracovne odevy, s.r.o.

Sídlo: Pod Kalváriou 4316/81 A
Zodpovedný vedúci: Mgr. Viliam Bezák

IČO: 513 400 71
DIČ: 212 072 6102
IČ DPH: SK212 072 6102
Zápis v registri: 4531/N

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamáciach sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.
 2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:
  názov a adresa prevádzky : epracovne odevy s.r.o.
  reklamácie vybavuje: (meno, funkcia, tel.č .) : vedúci predajne: Mgr. Viliam Bezák - 0950 595 487
 3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). 
  druhy reklamácií a ich vybavenie :

  a) záručná reklamácia

  - predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

  - záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.

  - záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má.


  b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

 4. o každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi 
 5. ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 1. K reklamácii je potrebné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok). 
  druhy reklamácií a ich vybavenie
  a) záručná reklamácia

  - predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.


  - záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezvadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.


  - záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok, ako sa má. 2. b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny, apod.

  o každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane spotrebiteľ, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi 
 3. ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V Topoľčanoch  1.3.2024

 

Poškodená zásielka

V prípade poškodenej zásielky dodržujte nasledovný postup.

 

Mechanické poškodenie tovaru

 • kupujúci  má právo ihneď po uhradení kuriérovi  tovar prekontrolovať, podľa priloženého dokladu v balíku. Ak tovar nesedí s objednávkou alebo faktúrou, kuriér Vám túto skutočnosť potvrdí vo svojich záznamoch. Tovar je v plnej výške poistený, je však nutné ho skontrolovať pri prevzatí od prepravcu. Neskoršie reklamácie na sumárne rozdiely prepravca ani dodávateľ neuznáva. Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo je porušená originál páska epracovne odevy , tovar od prepravcu neprevezmite a informujte nás ( telefonicky, mailom ). Prepravcovia sú však spoľahlivý, ide o mizivé percento reklamácií

Tovar nesúhlasí s objednávkou

 • kontaktujte nás na e-mailovú adresu info@epracovneodevy.sk, uveďťe číslo nákupného dokladu, nadbytočný alebo chýbajúci tovar, svoje meno a priamy kontakt na Vás. Budeme Vás kontaktovať

Mechanicky poškodený tovar z predajne

 • vzhľadom k dlhej ceste, ktorou k Vám tovar musel doraziť, sa to bohužiaľ môže stať. Aby sme však mohli takúto reklamáciu riešiť, je nutné písomne oznámiť túto skutočnosť na náš e-mail epracovneodevy.sk  a to v daný pracovný deň